Herman Mulder's Blog

Monday, February 1, 2010

WRR Rapport Minder Pretentie, Meer Ambitie

Mijn conclusie: wel minder pretentie (terecht), maar niet meer ambitie (maar dat kan nog komen)

De diagnose is gedegen en gebalanceerd, de issues en mythes liggen duidelijk op tafel. Het rapport is daardoor een buitengewoon goed uitgangspunt voor nieuw beleid, nieuwe samenwerking, nieuwe instrumenten met betere, blijvende resultaten. Maar het Rapport is ook vooral geschreven vanuit de rol van de overheid, waarvan de opstellers zelf erkennen dat deze vooral katalyserend en flankerend moet zijn.
De beperkte consultaties met het bedrijfsleven hebben hun effect op het rapport gehad: multi-stakeholder- en valuechain- benaderingen krijgen ondanks onze traditie van internationale handel en belangrijke initiatieven zoals IDH nauwelijks aandacht. Het begrip "coherentie" beperkt zich tot de publieke sector. NethAid is een weer vooral op hulp gericht initiatief, zonder dat ook private sector kennis, expertise en op ondernemerschap gerichte initiatieven tot hun recht lijken te komen.
Mbt het bedrijfsleven beperkt het rapport zich tot aansluiting bij bestaande, weinig ambitieuze initiatieven. Het rapport memoreert weliswaar, in navolging van de Wereldbank, dat de private sector motor is voor groei, maar doet daar in het rapport verder niets mee. Het effect van financiele ondersteuning-istrumenten (EKV, IG) wordt onderschat. De noodzaak en kansen van de "groene economie" worden niet vermeld. Net zomin als internationale normen & waarden voor het bedrijfsleven (ref OECD Guidelines). De noodzaak tot transparantie wordt in beperkte mate vermeld: naast het GRI (voor niet-financiele bedrijfs-rapportage) zou ook product-certificatie voor ontwikkelings-relevante produkten (UTZCertified: koffie, thee, cacoa, palmolie, suiker, soja, etc) meer aandacht hebben moeten krijgen. De positieve effecten van publiek-private sector samenwerking zou centraal in het rapport hebben moeten staan. Initiatieven ter ondersteuning van groen, locaal ondernemerschap (zoals bv BiDNetwork) zouden ondersteund moeten worden. De rol van FMO verdient in dit kader bijzondere aandacht.
Kortom, het rapport verdient een vervolg, in de beste traditie van publiek debat, multi-stakeholder-benadering, innovatie en met ambitie.

0 Comments:

Post a Comment<< Home